top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

serwisu internetowego www.invalue.pl

PONIŻSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI ("POLITYKA PRYWATNOŚCI") PRZEDSTAWIA NASZE ZASADY W ZAKRESIE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE GROMADZIMY W RAMACH PROWADZENIA SERWISU INTERNETOWEGO WWW.INVALUE.PL (DALEJ JAKO: „SERWIS”).

Polityka Prywatności uwzględnia wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej: „RODO” oraz przepisy polskich aktów prawnych, w tym m.in. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 

Administratorem oraz właścicielem serwisu www.invalue.pl jest spółka Insight Value by Ewa Dołbniak z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ksawerów 3, 02-656 Warszawa, NIP: 6342555767, adres e-mail: biuro@invalue.pl

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych jakie możesz nam udostępnić podczas korzystania z serwisu oraz wykorzystywania plików cookies w naszym serwisie. Naszym celem jest zapewnienie ochrony Państwa danych osobowych.


Jak używamy plików cookies?Do obsługi naszej strony internetowej możemy używać plików cookies i podobnych technologii.  W szczególności wykorzystujemy je do ogólnej analizy ruchu, do analiz marketingowych oraz do celów marketingu bezpośredniego. Macie Państwo możliwość kontroli nad korzystaniem z plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w której można wyłączyć pliki cookies  w dowolnym momencie oraz za pośrednictwem naszego paska plików cookies, w którym możesz wyrazić zgodę na użycie plików cookie, jeżeli taka zgoda jest wymagana przez przepisy odnoszące się do prywatności/ lub świadczenia usług drogą elektroniczną. 


Możecie Państwo kontrolować i / lub usuwać pliki cookie według własnego uznania - szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie aboutcookies.org. Możecie Państwo usunąć wszystkie pliki cookie, które są już na Państwa komputerze, jak również zmienić ustawienia przeglądarki, aby zapobiec ich umieszczeniu. W przypadku takiego usunięcia, konieczne może być ręczne dostosowanie niektórych preferencji za każdym razem, gdy odwiedźcie Państwo witrynę, a niektóre usługi i funkcje mogą nie działać. Administrator nie podejmuje decyzji wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Pliki cookies nie stanowią zagrożenia dla urządzenia końcowego użytkownika serwisu.


Używamy plików cookie w następujący sposób na stronie www.invalue.plNazwa pliku cookie

Opis celu pliku cookie

Pochodzenie pliku cookie

Rodzaj

Okres wygaśnięcia            

NID 

Rejestruje numer ID, który identyfikuje urządzenie użytkownika powracającego na stronę internetową. Identyfikator służy do dostosowywania reklam dla użytkownika oraz preferencji

językowych użytkownika

google.com

HTTP

        6 miesięcy          

rc::a 

Ten plik cookie służy do rozróżnienia ludzi i botów. Jest to potrzebne dla strony internetowej, w celu stworzenia ważnych raportów na temat korzystania z jej strony internetowej, analityki oraz stosowania   Formularzy kontaktowych na

stronie

google.com

HTML

    bezterminowy       

cookielawinfocheckbox-nonnecessary

Sesyjne cookies do funkcji wej. pliki niezbędne optymalizacji strony internetowej

invalue.pl

HTTP

             1 rok                Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne ich przetwarzania


Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników Serwisu oraz Klientów Serwisu w ramach celów opisanych poniżej.


1. Obsługa serwisu www.invalue.pl – świadczenie usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu:


 1. realizacja umowy – realizacja praw i obowiązków wynikających z umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.


 1. obsługa procesów reklamacyjnych – rejestracja i rozpatrywania zgłaszanych reklamacji i skarg oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenie roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora.

 2. prowadzenie działań marketingowych – marketing produktów/usług Insight Value by Ewa Dołbniak tego rodzaju działania obejmują także wysyłkę newslettera na podany przez użytkownika adres email, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora.


 1. wykorzystanie danych w celach statystycznych, analitycznych i raportowych na podstawie  prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. poprawy jakości usług oraz dostosowanie ich do potrzeb do użytkowników strony www.invalue.pl, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora.


 1. wykorzystywanie w celach rachunkowych, księgowych, podatkowych i innych, związanych  z wykonywaniem obowiązków prawnych Insight Value by Ewa Dołbniak na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  c RODO, w zw. z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa, w zw. z art. 106e oraz 106g ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zw.  z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,  w zw. z art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.W zależności od celu przetwarzania danych osobowych, ich podanie może być warunkiem zawarcia umowy (np. w przypadku zawarcia umowy) lub może być dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z naszych usług (świadczonych w ramach Serwisu) lub konieczne dla rozpatrzenia reklamacji.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne (wysyłka newslettera) –  w razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych w ramach korzystania z naszego serwisu i jego funkcjonalności, dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.


Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych osobowych użytkowników oraz klientów Serwisu zależy od celu,  w jakim dokonuje się tego przetwarzania. Szczegółowe zasady dotyczące okresów przechowywania danych opisane zostały poniżej:

 1. w celu realizacji umowy – przez czas trwania umowy oraz rozliczeń po jej zakończeniu.


 1. w celu obsługi procesów reklamacyjnych – do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu umowy zazwyczaj będzie to okres 1 roku.


 1. w celu prowadzenia działań marketingowych – do czasu odwołania zgody (newsletter) lub wniesienia sprzeciwu.


 1. w celu wykorzystania danych w celach statystycznych, analitycznych i raportowych - przez czas realizacji umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy - zazwyczaj będzie to okres 1 roku


 1. w celu realizacji obowiązków rachunkowych, księgowych, podatkowych i innych obowiązków prawnych - nie dłużej niż przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.


Sposób przetwarzania danych


Dane przez serwis www.invalue.pl będą przesłane za pośrednictwem bezpiecznego i zaszyfrowanego kanału, a następnie dalej przetwarzane w systemie. 


Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych gdy podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych. Jeśli dane osobowe są przekazywane poza obszar EOG, Spółka stosuje Standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych. 


Zabezpieczenie danych


Dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem serwisu www.invalue.pl są zabezpieczane według najwyższych standardów bezpieczeństwa. Zebrane dane pozostają przez cały czas zaszyfrowane  i przechowywane w centrum hostingowym, które zachowuje zgodność z najwyższymi standardami.Udostępnianie danych


Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być zewnętrzne spółki udzielające wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zawarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych. W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania dane osobowe są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe, kurierom, czy agencjom marketingowym.Prawa podmiotów danych


Mają Państwo prawo do:


 • wycofania Państwa zgody w przypadku, gdy Spółka uzyskała taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych (przy zastrzeżeniu, że wycofanie to nie naruszy zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem);


 • żądania usunięcia Państwa danych osobowych;


 • żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;


 • wyrażenia sprzeciwu;


 • przeniesienia danych;


 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych;


 • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Administrator będzie weryfikować Państwa prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego; przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.


Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji lub skorzystać z jednego lub większej liczby wspomnianych wyżej praw, prosimy wysłanie e-maila na adres: biuro@invalue.pl

Usługi i funkcje w ramach Serwisu będą z czasem ulegać rozszerzeniu. Oznacza to m.in., że  w przyszłości Insight Value by Ewa Dołbniak może wprowadzić zmiany w niniejszym dokumencie. Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że informację o zmianach w Polityce Prywatności zostaną umieszczone w ramach Serwisu. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Wszelkie najistotniejsze zmiany będą odpowiednio wyróżnione. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.

Polityka: FAQ
bottom of page